Częste pytania ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jest to orzeczenie, w którym sąd nakazuje pozwanemu zapłatę na podstawie dokumentów załączonych do pozwu. Zasadą jest, że pozwany o swojej sprawie dowiaduje się w momencie otrzymania nakazu zapłaty i dopiero wtedy może podjąć obronę swoich praw wnosząc sprzeciw. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu, nakaz zapłaty staje się prawomocny.

Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś do ręki nakaz zapłaty z sądu. Otrzymać nakaz zapłaty mogłeś od listonosza przy drzwiach, albo na poczcie po awizowaniu przesyłki. Jeżeli nakaz zapłaty otrzymałeś w środę, to w środa za 2 tygodnie jest ostatnim dniem terminu. Termin liczony jest ciurkiem, bez względu na dni świąteczne, soboty i niedziele. Tylko gdy ostatni dzień terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (a są to w uproszczeniu czerwone dni w kalendarzu), dostajesz dodatkowo możliwość wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty w kolejny dzień roboczy. Jeśli dostałeś nakaz zapłaty od komornika te zasady Cię nie dotyczą.

Upływ okresu przedawnienia stanowi podstawę do uchylenia się od zapłaty po wskazanym przez prawo terminie. Jeśli otrzymałeś pozew, wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia czy Twoja należność jest przedawniona.

Gdy nakaz zapłaty nie został do Ciebie skutecznie doręczony bez Twojej winy (np. z powodu wyjazdu za granicę, pobytu w szpitalu, zmiany adresu zamieszkania) istnieje prawdopodobieństwo, że uda się przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu.

Gdy nakaz staję się prawomocny firma windykacyjna może skierować Twoją sprawę do komornika. Oznacza to egzekucję długu poprzez zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, cennych przedmiotów, a nawet domu lub mieszkania.

Pamiętaj, aby zapobiec uprawomocnieniu się nakazu zapłaty konieczne jest wniesienie sprzeciwu!

Celem działania naszego serwisu jest pomoc osobom zadłużonym w firmach windykacyjnych. Nasze wynagrodzenie zależy tylko od wygranej sprawy i jest pokrywane z kosztów zastępstwa procesowego, które ponosi firma windykacyjna przegrywająca sprawę.

Prawdopodobnie Twoje zadłużenie (wynikające np. z pożyczki, kredytu, umowy z operatorem komórkowym) zostało kupione przez firmę windykacyjną i to ona jest teraz uprawniona do dochodzenia zapłaty. Przykładem jest firma windykacyjna Ultimo, która kupiła zadłużenie od Provident S.A., wynikające z umów pożyczek.

Niezwłocznie skontaktuj się z nami. Pomagamy również osobom w takich sytuacjach. Jeśli dług jest przedawniony również możemy skutecznie uchronić Ciebie przed jego zapłatą!

Dowiedz się więcej o firmach windykacyjnych

Jest to dokument, który często powoływany jest przez Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne jako kluczowy dowód na istnienie wierzytelności. Nie wdając się w dywagacje dotyczące samej istoty ksiąg rachunkowych banków i funduszy inwestycyjnych, warto w tym miejscu powiedzieć, że taki dokument nie może być uznany za wiarygodny dowód nabycia i istnienia wierzytelności, gdyż w postępowaniu cywilnym jest to dokument prywatny, sporządzony w sposób jednostronny przez powoda. Zgodnie z artykułem 95 ustawy Prawo bankowe taki wyciąg nie ma mocy dokumentu urzędowego w procesach windykacyjnych.

Każda firma ma inną strategię dochodzenia wierzytelności, a nawet w wielu przypadkach strategia dochodzenia wierzytelności różni się w zależności od portfela wierzytelności. Nieraz firmy windykacyjne prowadzą długie postępowania polubowne – dzwonią, piszą listy, nawet wysyłają swoich przedstawicieli terenowych do osobistego kontaktu. Czasami jednak firmy windykacyjne od razu po nabyciu wierzytelności występują do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Zaobserwowaliśmy, że taką strategie ma np. firma EQUES DEBITUM w odniesieniu do pakietu wierzytelności telewizji N. W takim przypadku dłużnik jest najbardziej zaskakiwany nagłym otrzymaniem nakazu zapłaty, ponieważ nigdy wcześniej nie dostawał żadnej korespondencji od firmy EQUES DEBITUM.

Inne podejście przyjmuje zwykle GETBACK, który bardzo często prowadzi długie postępowania polubowne, starając się nakłonić dłużnika do spłacenia długu bez kierowania sprawy do sądu. W takich sprawach należy pamiętać, że firma windykacyjna działa we własnym interesie, kierując się przede wszystkim maksymalizacją zysków. Nigdy nie dowiesz się od konsultanta o tym, że roszczenie jest już np. przedawnione i że możesz skutecznie, w prosty sposób uchylić się od spłaty długu.

To często zadawane przez naszych Klientów pytania. Trudno się dziwić, że te skomplikowane nazwy, których płynne wymówienie czasami i nam sprawia problem, budzą ciekawość i niepokój jednocześnie. – Nie podpisywałem umów z PROKURA NSFIZ, a dostaję od nich nakaz zapłaty? – Dekoder TV miałem w telewizji n, a nie w Eques Debitum NSFIZ, więc dlaczego to Eques Debitum wystąpiło przeciwko mnie do sądu? – Pożyczkę wziąłem w Providencie, więc dlaczego na nakazie zapłaty wpisane jest ULTIMO?

We wszystkich tych sprawach doszło do sprzedaży wierzytelności (niektórzy mówią sprzedaży długu) firmie, która zajmuje się windykacją należności. Takich firm działa w Polsce bardzo dużo. Skupują one pakiety wierzytelności od różnych firm, zwłaszcza z branży telekomunikacyjnej, pożyczkowej, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie próbują odzyskać pieniądze od dłużników.

To bardzo trudne i skomplikowane wyrażenie odnosi się do jednego z rodzajów funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku inwestycyjnym. Dla ułatwienia, w dalszej części tekstu na określenie niestandaryzowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego używać będziemy spopularyzowanego już w tej chwili skrótu NSFIZ. Tak więc, NSFIZ jest typem funduszu sekurytyzacyjnego, które tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych po to, by inwestować pieniądze uczestników funduszu w szczególnego rodzaju aktywa, wśród których główną rolę odgrywają wierzytelności. Działalność funduszu sekurytyzacyjnego regulowana jest ściśle przepisami art. 183 – 196 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o Funduszach Inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Takie fundusze mogą więc działać jedynie w ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które to towarzystwa stają się jedynymi organami poszczególnych funduszy i reprezentują je na zewnątrz wobec osób trzecich. Oczywiście sam fundusz sekurytyzacyjny ma odrębną osobowość prawną, ale musi działać poprzez swoje TFI.

Oprócz wierzytelności fundusze sekurytyzacyjne inwestują także w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, instrumenty rynku pieniężnego i w instrumenty pochodne. Każdy NSFIZ i – ogólniej – każdy fundusz sekurytyzowany musi być wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Fundusze sekurytyzacyjne, standaryzowane i niestandaryzowane zajmują się, jak głosi sama ich nazwa sekurytyzacją właśnie. Szczegółowo o samej sekurytyzacji powiemy w odrębnym artykule, w tym miejscu skupimy się tylko na tym jak działalność funduszy sekurytyzacyjnych może być powszechnie odbierana i z czym kojarzona. Otóż fundusze te w ramach swej działalności zawierają z różnymi podmiotami, zwanymi inicjatorami sekurytyzacji, umowy, w ramach których inicjatorzy sekurytyzacji zbywają funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązują się do regularnego przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności. W uproszczeniu takie możliwości prowadzą do nabywania wierzytelności – wymagalnych lub niewymagalnych – od banków, firm kredytowych, firm telekomunikacyjnych, operatorów różnego rodzaju usług masowych. W dalszej natomiast perspektywie prowadzą do sytuacji, w której przeciwko dłużnikowi, który nie zapłacił rat zaciągniętej pożyczki występuje już nie sam bank, ale właśnie fundusz inwestycyjny. Popularnymi w Polsce NSFIZ-ami, wymagającymi swoją działalność, są obecnie BEST niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, który jest funduszem obecnym na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a także PROKURA NSFIZ, powiązana z wrocławską firmą windykacyjną KRUK SA, czy EQUES DEBITUM, NSFIZ, który w 2015 roku zaskoczył abonentów telewizji n pozwami dotyczącymi przedawnionych faktur tejże telewizji.